KaMi GuRu MaLaYsIA KaMi GuRu MaLaYsIA KaMi GuRu MaLaYsIA KaMi GuRu MaLaYsIA KaMi GuRu MaLaYsIA KaMi GuRu MaLaYsIA KaMi GuRu MaLaYsIA KaMi GuRu MaLaYsIA KaMi GuRu MaLaYsIA KaMi GuRu MaLaYsIA KaMi GuRu MaLaYsIA KaMi GuRu MaLaYsIA KaMi GuRu MaLaYsIA KaMi GuRu MaLaYsIA KaMi GuRu MaLaYsIA KaMi GuRu MaLaYsIA KaMi GuRu MaLaYsIA KaMi GuRu MaLaYsIA KaMi GuRu MaLaYsIA KaMi GuRu MaLaYsIA KaMi GuRu MaLaYsIA KaMi GuRu MaLaYsIA KaMi GuRu MaLaYsIA KaMi GuRu MaLaYsIA

Sunday, November 7, 2010

Pendidikan Seni Visual (Apresiasi Seni)

1.0       APRESIASI SENI

Apresiasi Seni adalah menikmati, menghayati dan merasakan suatu objek atau karya seni lebih tepat lagi dengan mencermati karya seni dengan mengerti dan peka terhadap segi-segi estetiknya, sehingga mampu menikmati dan memaknai karya-karya tersebut dengan semestinya. S.E. Effendi mengungkapkan bahwa apresiasi adalah mengenali karya sehingga menumbuhkan pengertian, penghargaan, kepekaan untuk mencermati kelebihan dan kekurangan terhadap karya.
Apresiasi juga boleh didefinisikan sebagai kajian mengenai pelukis-pelukis atau pandai tukang mengenai hasil-hasil seni mereka, faktor yang mempengaruhi mereka, cara mereka bekerja, bagaimana mereka memilih tema dan ‘subject matter’ serta gaya dan stail mereka .Semua ini berkait rapat dengan aspek pemahaman mereka dari aspek-aspek kognitif. Ianya juga sebagai satu penghargaan terhadap penilaian dan perasaan terhadapsesuatu hasil seni itu. Ia boleh dikatakan sebagai pembentukan sikap, minat dan kebolehan membuat pilihan dan ini berkait rapat dengan aspek-aspek afektif.
Menurut Smith (1966), apresiasi seni ini memerlukan  “logical operation such as defining, valuing and explaining”.  Pendidikan seni harus dilihat dalam skop yang lebih luas. Umumya, para pendidik seni beranggapan Pendidikan Seni di sekolah bukan sekadar meningkatkan kemahiran dan teknik menghasilkan karya seni sahaja. Menurut Chapman (1978) pula, “if treat art if it were only a matter of learning acts an mastering technique, we deny its value and character”. Kebanyakan pendidik seni percaya bahawa melalui apresiasi karya seni, pelajar- pelajar dapat memahami adat, tradisi dan nilai sesuatu masyarakat. Sementara, Macfee (1961) menegaskan bahawa   “…every culture, differences in value and belief are expressed through language an art forms such as dress, architecture an decoration…”.
Apresiasi seni melibatkan sepenuhnya deria rasa/sentuh dan deria pandang. Karyaseni seperti catan, lukisan, cetakan dipandang sementara acra dan binaan disentuh.Apresiasi seni secara aktif melibatkan penggunaan bahasa untuk berkomunikasi dengan orang lain apa yang difikirkan dan dirasakan. Dalam konteks ini pengetahuan mengenai seni serta perbendaharaan kata yang cukup mengenai seni yang diperlukan.1.1       OBJEKTIF APRESIASI

a)    Memahami dan bertindak terhadap aspek seni
b)    Mengetahui pentingnya nilai seni dalam kehidupan
c)    Menghasilkan karya (produk seni)
d)    Memahami seni dan hubungannya
e)    Membuat dan menggunakan pertimbangan estetik dan kualiti karya seni2.0       Pendekatan apresiasi dan kritikan seni.

Mengikut John A. Michael dalam bukunya “art and adolescence” ada dua pendekatan dalam apresiasi seni iaitu:

a)    Pendekatan secara logikal
b)    Pendekatan secara psikologi 2.1       Pendekatan Secara Logikal

Pendekatan ini adalah berbentuk tradisional dan memerlukan pemahaman intelek semata-mata dan banyak berfaktakan kepada aspek andaian dan munasabah pada yang melihat sesuatu karya seni tersebut:

Cadangan aktiviti pendekatan secara logik

Secara penerangan
Membaca, mengkaji, bila dihasilkan,
tujuan/teknik pelukis, media, proses, nilai-nilai estetika dan pengaruh.
Secara pemerhatian
Balai seni, pameran, filem, slaid,
mengumpul dan menyusun gambar-
gambar.
Secara perbandingan
Analisa, penilaian, perbandingan antara
satu dengan yang lain serta menimbulkann kesedaran.
Secara penghasilan
Membuat mengikut gaya artis/stail,
menimbulkan kefahaman masalah nilai-
nilai khas, kepuasan, menghubungkan diri dengan pelukis/pandai tukang gaya
konsep dan zaman. 2.2       Pendekatan Secara Psikologi

Pendekatan ini merangkumi perkara-perkara yang lebih menjurus kepada perasaan peribadi, lebih bersifat emosi dan perasaan dalaman kepada penghasilan dan penghayatan sesuati karya seni.
Pendekatan ini akan dapat meninggalkan satu pengalaman yang amat berkesan dan mendalam. Secara ini akan lebih realistik dan dapat menerima ‘response’ dan pendapat orang lain. Kesan tindakbalas akan lebih terserlah terhadap bahan serta alat yang digunakan.


Cadangan aktiviti pendekatan secara psikologi:

1.    Secara perbincangan dan perbandingan
2.    Secara proses inkuiri penemuan (discovery)
3.    Secara kritikan mengenai lukisan/hasil kerja seni
4.    Secara menyediakansetting/set induksi
5.    Secara membesarkan gambar
6.    Secara mengolah bahan-bahan sebenar
7.    Secara aktiviti permainan seni
8.    Secara lawatan/pameran
9.    Secara koleksi buku-buku skrap dan lakaran 3.0       KAEDAH MELIHAT SENI

Kaedah-kaedah melihat seni terdiri daripada kaedah:
a)    Hedonistic
b)    Kontekstualistik
c)    Organistik
d)    Normistik
e)    Elektik


a.  KAEDAH HEDONISTIC

Kaedah ini hanya satu luahann perasaan secara spontan seperti kesukaan, pernyataan perasaan, gemar, menarik dan benci.

Penilaian dibuat secara serta merta iaitu:
    Suka/tidak
    Tertarik/tidak
    Pernyataan spontan

Kaedah ini tidak sealiran dengan isme pengkritik dan ahli psikologi menyatakan kaedah ini tidak diterjemahkan oleh otak (pemikiran) Cuma berdasarkan maklumat kendiri. Ianya tidak dapat di ukur bilangan sebenar dan terdapat pelbagai citarasa.

b. KAEDAH KONTEKSTUALISTIK

Kaedah ini lebih praktikat di mana pemerhatian dibuat secara lebih ilmiah, sistematikdan kefahaman serta kejelasan. Ianya berkait dengan pengetahuan sejarah, falsafah dan prinsip rekaan lebih rujuk kepada perincian/spesifikasi dari aspek persoalan fahaman, rentak pengkaryaan, interaksi pemerhati, konsepsi, hujah dan penilai karya. Ianya akan menyediakan pengetahuan mantap dalam pengamata karya, kefahaman konsep, kepelbagaian bandingan dan seni akan menjadi suatu pendekatan yang menarik oleh pemerhati.
c. KAEDAH ORGANISTIK

Kaedah ini menjurus kepada aturan yang mempunyai satu sistem yang teratur dan terancang. Penilaian dibuat serata melihat konteks seni secara harmoni, menyentuh ilusi dan menyenangkan. Penekanan kriteria kapada aspek tata letak, tata atur, ruang dan penataan cahaya. Ini akan dapat membentuk kesatuan cara melihat sesuatu karya dari segi warna, jalinan, unsur-unsur seni, imbangan, perulangan, kesinambungan serta kepelbagaian.

d. KAEDAH NORMISTIK

Kaedah ini merujuk kepada kriteria dan norma sesuatu karya dari aspek nilai
masyarakat, agama dan budaya. Ia seakan-akan ada kaitan dengan pendekatan diri
kepada Allah, rasa takwa, tidak ada unsure sensasi. Cntohnya lukisan agama Kristian yang berkaitan unsur ikonografi, naratif dan nilai-nilai akhlak. Kaedah ini menolak peradaban moden di mana pelukis telah melampaui batas yang dibenar dalam budaya dan agama.

e. KAEDAH ELEKTIK

Kaedah ini lebih berbentuk cara bersepadu dan holistic, ianya aalah gabungan persepsi penilai seni tentang tanggapan positif dan negatif. kriteria penilai menekankan unsur asas prinsip, struktur organisasi dan alat dan bahan. Kaedah ini untuk pemerhatian secara rawak, tidak menjurus kepada aspek kronologinya. Wajaran hanya secara baik, sederhana dan kurang baik.

No comments:

Post a Comment